WELCOME!!! KAAGAPAY! KAibigang Aaksyon at GAganap sa PAgtulong sa iyong buhAY... BE FRIENDLY... ENJOY CHATTING... FEEL AT HOME...

Mission and Vision

MISSION

Our mission is to be able to provide services to all Filipinos not only in the Philippines but around the globe. By providing every Filipinos with immediate help and assistance to ensure that they will have access to their immediate needs through the help of different organizations, government agencies and people who share with us the same passion.

Ang aming Misyon ay upang magbigay serbisyo sa lahat ng Pilipinong nangangailangan hindi lamang sa Pilipinas kundi saan mang sulok ng mundo. Para bigyan ang  lahat ng Pilipino ng mabilis na pagtulong at pag alalay upang  sa gayon ay maisakatuparan ang mabilis at agarang aksyon sa mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga iba't ibang Organisasyon, mga Ahensya ng Gobyerno, at mga taong handang ibahagi sa amin ang parehong  mithiin para sa kapwa Pilipino…VISION


We strongly believe that our vision of a Filipino Nation without poverty and oppression can be achieved when all Filipinos around the world will give each other a helping hand.


Kami ay lubos na naniniwala  na ang aming Pangarap sa bayan ng walang karukhaan at pang aapi ay kayang makamit kapag ang kapwa Pilipino sa buong mundo ay magkakaisa at magtutulungan